Договір приєднання (оферта) про надання послуг

 

Україна, м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіндікод», надалі іменоване «Виконавець», в особі директора Романченка Дмитра Олександровіча, якій діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, надалі іменується «Замовник», укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://profigps.com/oferta/ надалі – «Договір», на умовах, наведених нижче.

Договір є договором приєднання та, згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Виконавцем.

Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:

1.1.1. Сервіс – онлайн-сервіс, що розміщений в мережі Інтернет за адресою http://app.profigps.com/.

1.1.2. Послуги – перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику шляхом надання протягом відповідного проміжку часу можливості користування Сервісом. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором, включає наступні послуги:

1) забезпечення Замовника можливістю користування Сервісом онлайн протягом оплаченного періоду у відповідності з оплаченим тарифним планом;

2) роботу зі зверненнями Замовника щодо можливих помилок в функціонуванні Сервісу;

3) консультування Замовника з питань щодо можливостей Сервісу та роботі з ним.

1.1.3. Користувач – фізична або юридична особа, що зареєстрована на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг з наданням їй коду ідентифікації (логіну). Користувач, що оплатив Послуги на умовах Договору, є Замовником.

 

1.1.4. Виконавець і Замовник/Користувач разом іменуються Сторони.

1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України, в другу чергу – на сайті http://profigps.com/, потім загально прийнятим тлумаченням, що склалося.

 1. ПРЕДМЕТ І ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику Послуг за плату на умовах Договору.

2.2. Ціна Договору визначається оплаченим Замовником протягом дії Договору переліком Послуг згідно обраних Замовником тарифних планів, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою http://profigps.com//tarify.html.

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Користувач зобов’язаний до укладання Договору ознайомитися з умовами Договору та тарифними планами, що розміщені Виконавцем в мережі Інтернет за адресою http://profigps.com//tarify.html.

3.2. Замовник/Користувач самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Користувача/Замовника. Всі дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача/Замовника, вважаються виконаними Користувачем/Замовником. Користувач/Замовник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, що виконані з використанням логінів, паролів Користувача/Замовника. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Користувача/Замовника третіми особами.

3.3. Для користування Сервісом Користувачу/Замовнику необхідно мати комп’ютер, підключений до мережі Інтернет. Всі питання, щодо придбання доступу до мережі Інтернет, обладнання та програмних продуктів і їх налагодження не підпадають під дію Договору і вирішуються Користувачем/Замовником самостійно.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов’язаний:

4.1. Надавати Замовнику Послуги у відповідності з Договором та тарифним планом.

4.2. При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Замовника, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Замовником функціональних можливостей Сервісу з причин, що не залежать від Виконавця.

4.3. На вимогу Замовника підписувати та направляти на адресу Замовника акти прийому-передачі Послуг. Для цього акти прийому-передачі Послуг мають бути виготовлені і підписані Замовником та направлені ним на поштову адресу Виконавця.

Виконавець має право:

4.4. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.

4.5. Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА ТА ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, визначені в Договорі.

5.2. Замовник зобов’язується пройти процедуру реєстрації. Користувач/Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач/Замовник надає недостовірну інформацію, або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Користувачем/Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або відмінити реєстрацію Користувача/Замовника і відмовити Користувачу/Замовнику у використанні Сервісу.

5.3. Після завершення процесу реєстрації Користувач/Замовник отримує логін і пароль для доступу до веб-інтерфейсу, що надає доступ до інформації, що належить Замовнику. Користувач/Замовник зобов’язується негайно повідомити Виконавця про випадки недозволеного Користувачем/Замовником доступу з логіном і паролем Користувача/Замовника.

5.4. Користувач/Замовник погоджується не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу.

5.5. Замовник не має права передавати свої права по Договору будь-якій третій стороні.

 1. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Користувач/Замовник визнає та погоджується з тим, що Сервіс та всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію та захищені законом. Ні сам Користувач/Замовник, ні інші особи за сприяння Користувача/Замовника не будуть копіювати та змінювати програмне забезпечення Сервісу; створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; втручатися в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм; передавати в оренду, продавати, передавати третім особам будь-які права відносно програмного забезпечення Сервісу, а також модифікувати Сервіс, в тому числі з метою несанкціонованого доступу до нього.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

7.1. Замовник оплачує Виконавцю Послуги у відповідності з тарифами, що опубліковані на сайті Виконавця за адресою http://profigps.com//tarify.html. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість і умови надання Послуг по всім тарифним планам шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті http://profigps.com/. Встановлена вартість і умови надання Послуг діють до наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений Замовником. Зміна вартості і умов надання послуг доводиться до відома Замовника не менше ніж за 30 календарних днів до початку дії змін шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сайті Виконавця http://profigps.com/.

7.2. Оплата Послуг здійснюється в українській гривні шляхом безготівкового перерахування. Замовник здійснює оплату Послуг шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця з рахунку Замовника, або шляхом використання банківських карт та інших способів оплати, доступних на Сервісі.

7.3. Послуги надаються Замовнику на умовах попередньої оплати. Замовник сплачує 100% вартості замовлених Послуг згідно обраного тарифного плану. Після закінчення попередньо оплаченого періоду користування Послугами Замовник зобов’язаний оплатити наступний період (не менше одного місяця) користування Послугами протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати закінчення оплаченого Замовником періоду.

7.4. У випадку ненадходження оплати за користування Послугами в строк, визначений в п. 7.3 Договору, Виконавець обмежує Замовника в отриманні Послуг наступним чином: раніше отримані від Замовника дані зберігаються, нові дані приймаються від Замовника, але всі дані недоступні для перегляду. Такий період обмеженого користування Послугами може тривати не більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

7.5. Після завершення періоду обмеженого користування Послугами, визначеного в п. 7.4 Договору, при ненадходженні оплати від Замовника, Виконавець припиняє отримання інформації (даних) від Замовника для розміщення на Сервісі та видаляє всі раніше отримані дані.

7.6. Протягом п’яти календарних днів з дати завершення чергового календарного місяця Замовник має право пред’явити письмові обґрунтовані претензії щодо якості наданих Послуг. В іншому випадку Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником в повному об’ємі у відповідності з тарифним планом, що використовувався.

 1. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

8.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://profigps.com/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.

9.2. Відзив оферти не припиняє дію укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником – оплата Послуг за Договором способами та у порядку, визначеними Договором (ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

10.2. Договір діє до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

10.3. Договір може бути розірвано:

10.3.1. За згодою Сторін в будь-який час;

10.3.2. За ініціативою будь-якої Сторони в разі порушення умов Договору іншою Стороною з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони;

10.3.3. За ініціативою будь-якої Сторони з письмовим повідомленням іншої Сторони за 30 (тридцять) календарних днів до розірвання Договору;

10.4. У випадку дострокового припинення надання Послуг при розірванні Договору Виконавець здійснює повернення невикористаних грошових коштів Замовника за письмовою заявою останнього протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання Виконавцем засобами поштового зв’язку належним чином оформленої заяви Замовника. Сума невикористаних грошових коштів розраховується як грошові кошти, сплачені Замовником за вирахуванням вартості фактично наданих Послуг на дату розірвання Договору та вартості фактично понесених Виконавцем витрат в зв’язку з виконанням Договору. Повернення грошових коштів проводиться тільки в безготівковому порядку. Перерахування грошових коштів, що повертаються, за проханням Замовника третій особі не допускається.

 1. ГАРАНТІЇ

11.1. Протягом дії Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Користувачу/Замовнику Послуг.

11.2. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Користувача/Замовника.

11.3. Користувач/Замовник (або представник Користувача/Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Користувача/Замовника) гарантує Виконавцю, що:

11.3.1. Користувач/Замовник вказав достовірні дані, що ідентифікують Користувача/Замовника при реєстрації в якості Користувача/Замовника та достовірні дані при оформленні платіжних документів для оплати Послуг.

11.3.2. Користувач/Замовник укладає Договір добровільно, при цьому а) повністю ознайомився з умовами Договору, б) повністю розуміє предмет Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій по укладанню та виконанню Договору.

11.3.3. Користувач/Замовник (представник Користувача/Замовника) має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Користувач/Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем/Замовником на Сервісі. Користувач/Замовник повністю відповідає за весь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або будь-яким чином робить доступною за допомогою Сервісу.

12.3. Користувач/Замовник розуміє та погоджується, що Виконавець здійснює все належне для забезпечення якісного надання Послуг. При цьому, Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Замовником/Користувачем за втрату, пошкодження або недоступність інформації, яка була розміщена Замовником/Користувачем на Сервісі, якщо така втрата, пошкодження, недоступність сталася всупереч волі Виконавця, або якщо це обумовлено Договором (п.п. 7.4, 7.5 Договору).

12.4. У випадку виникнення у Замовника обґрунтованих претензій до якості та повноти Послуг Замовник буде вправі вимагати відшкодування понесених (документально підтверджених) збитків та/або дострокового розірвання Договору шляхом направлення належним чином оформленої претензії. У випадку визнання претензії Замовника Виконавець на вимогу Замовника зобов’язаний відшкодувати завдані Замовнику збитки в межах вартості Послуги не більше ніж за один місяць, що передує моменту направлення претензії Замовником. Ні за яких обставин ліміт відповідальності Виконавця не може перевищувати вартості надання Послуг за один місяць, що передує даті направлення претензії Замовником на поштову адресу Виконавця.

12.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

 1. ФОРС-МАЖОР

13.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

13.2. При настанні та припиненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої склалась неможливість виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин письмово (рекомендованим листом, кур’єром, за допомогою факсимільного зв’язку, та електронною поштою) повідомити про це іншу Сторону, зазначивши у повідомленні перелік обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, та орієнтоний строк їх дії. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана застосувати усіх можливих заходів для зменшення негативних наслідків таких обставин. Невиконання вимог цього пункту Договору звільняють Сторону від можливості посилання на обставини непереборної сили у випадку часткового чи повного невиконання умов цього Договору.

 1. ІНШІ УМОВИ

14.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися Замовником Виконавцю на адресу електронної пошти, вказану в статті 15 Договору з адреси, вказаної Замовником при реєстрації, Виконавцем Замовнику на адресу, вказану Замовником при реєстрації з адреси, вказаної в статті 15 Договору, та іншими способами, якщо обов’язковий спосіб для певних повідомлень особливо не обумовлений в Договорі.

14.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

14.3. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

14.4. У випадках, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.5. Виконавець є платником єдиного податку за ставкою 2% та ПДВ.

14.6. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «СІНДІКОД»

Юридична адреса: 04074,м.Київ,

вул. Шахтарська, буд.9

Код ЄДРПОУ: 39491930

ІПН:394919326544

Витяг з РПДВ:1526544501255

п/р: 26008056204510

в ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК»

МФО: 380269

тел. (044) 569 55 54

Дата останніх змін «14» травня 2015 р.